PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ĐÔNG XUYÊN
ĐĂNG KÍ GIẢNG DẠY NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2020
Xem và kiểm tra việc đăng kí theo từng lớp Xem và kiểm tra việc đăng kí theo thứ tự tiết
20 10 2020