PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ĐÔNG XUYÊN
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC