PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ĐÔNG XUYÊN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai18:53:35 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai18:51:52 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai18:40:20 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai18:38:46 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki.aspx
5Khách vãng lai18:24:16 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
6Khách vãng lai18:21:40 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
7Khách vãng lai18:16:36 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
8Khách vãng lai18:12:45 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/default.aspx
9Khách vãng lai18:11:46 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
10Khách vãng lai18:05:54 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
11Khách vãng lai17:57:19 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8359
12Khách vãng lai17:56:37 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
13Khách vãng lai17:55:40 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
14Khách vãng lai17:47:48 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9652
15Khách vãng lai17:38:58 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
16Khách vãng lai17:29:27 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
17Khách vãng lai17:28:39 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
18Khách vãng lai17:24:59 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7886
19Khách vãng lai17:10:40 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
20Khách vãng lai17:04:41 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9658
21Khách vãng lai16:42:10 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8317
22Khách vãng lai16:01:36 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9663
23Khách vãng lai16:01:32 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_gioi_thieu_sach_1.aspx
24Khách vãng lai16:00:20 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9651
25Khách vãng lai15:44:06 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
26Khách vãng lai15:33:42 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
27Khách vãng lai15:18:50 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
28Khách vãng lai15:12:40 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_xep_loai.aspx
29Khách vãng lai15:11:07 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
30Khách vãng lai15:08:49 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
31Khách vãng lai15:08:16 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7887
32Khách vãng lai14:53:09 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8269
33Khách vãng lai14:36:04 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8307
34Khách vãng lai14:23:47 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8275
35Khách vãng lai14:09:09 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/form/qlnt/to_chuc_thi/default.aspx
36Khách vãng lai14:00:45 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu.aspx
37Khách vãng lai13:45:13 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK6-00219
38Khách vãng lai13:31:02 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
39Khách vãng lai13:09:51 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SDKP-00052
40Khách vãng lai12:34:34 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9665
41Khách vãng lai12:27:48 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8356
42Khách vãng lai12:27:41 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SDKP-00049
43Khách vãng lai12:22:16 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8316
44Khách vãng lai12:17:21 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
45Khách vãng lai11:55:59 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
46Khách vãng lai11:53:21 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=483
47Khách vãng lai11:41:35 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
48Khách vãng lai11:33:33 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10643
49Khách vãng lai11:09:57 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
50Khách vãng lai10:47:37 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2.aspx
51Khách vãng lai10:43:43 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
52Khách vãng lai10:31:16 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9659
53Khách vãng lai10:25:51 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8251
54Khách vãng lai10:23:23 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8498
55Khách vãng lai10:02:48 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
56Khách vãng lai10:02:46 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
57Khách vãng lai09:56:39 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK8-00127
58Khách vãng lai09:55:04 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
59Khách vãng lai09:47:16 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
60Khách vãng lai09:28:23 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SDKP-00044
61Khách vãng lai09:23:44 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6452
62Khách vãng lai09:19:04 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1_truong.aspx
63Khách vãng lai09:15:47 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK8-00124
64Khách vãng lai09:11:33 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_lop_xep_loai.aspx
65Khách vãng lai09:03:40 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_giao_vien.aspx
66Khách vãng lai08:09:04 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
67Khách vãng lai07:09:06 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SDKP-00053
68Khách vãng lai07:01:51 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK8-00116
69Khách vãng lai06:23:56 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
70Khách vãng lai06:23:56 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_mai_lop.aspx
71Khách vãng lai05:42:52 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu_xep_loai.aspx
72Khách vãng lai05:42:12 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
73Khách vãng lai05:24:50 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8310
74Khách vãng lai05:12:23 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8249
75Khách vãng lai05:05:37 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8277
76Khách vãng lai04:50:49 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
77Khách vãng lai04:31:04 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9658
78Khách vãng lai04:21:09 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
79Khách vãng lai03:34:28 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8257
80Khách vãng lai03:07:27 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
81Khách vãng lai02:44:12 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SDKP-00048
82Khách vãng lai02:35:23 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8250
83Khách vãng lai02:20:40 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
84Khách vãng lai02:08:22 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
85Khách vãng lai02:07:21 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10649
86Khách vãng lai02:05:23 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=493
87Khách vãng lai02:00:17 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
88Khách vãng lai01:34:45 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
89Khách vãng lai01:16:36 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10648
90Khách vãng lai01:14:34 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8338
91Khách vãng lai01:01:57 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
92Khách vãng lai00:44:08 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
93Khách vãng lai00:35:24 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
94Khách vãng lai00:27:39 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
95Khách vãng lai00:13:30 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8398
14 11 2018