PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ĐÔNG XUYÊN
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn
Tuần : 37 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 06/07/2020
Họp Bình xét thi đua ở tổ.
Họp bình xét thi đua toàn trường.
Tuần : 37 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 07/07/2020
Họp tổng kết tổ chuyên môn.
Họp Tổng kết hội đồng.
Tuần : 37 Năm học : 2019 - 2020
Thứ tư : 08/07/2020
Chuẩn bị các điều kiện cho tổng kết năm học.
Tuần : 37 Năm học : 2019 - 2020
Thứ năm : 09/07/2020
Tổng kết năm học với học sinh: Toàn thể CB, GV, NV, HS, Đại biểu mời.
Tuần : 37 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 10/07/2020
Giáo viên làm việc tại trường hoàn tất các công việc năm học.
Tuần : 37 Năm học : 2019 - 2020
Thứ bẩy : 11/07/2020
Giáo viên làm việc tại trường hoàn tất các công việc năm học.