PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ĐÔNG XUYÊN
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130299901TT GDTX Huyện http://gdtxninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230299501THCS Ninh Giang http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn 102 3,313 19 4 169 4 6 2 1 6,216,008
330299502THCS Hiệp Lực http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn 26 4,107 4 5 4 4 6 6 3 5,945,188
430299503THCS Đồng Tâm http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn 88 3,852 4 30 863 4 4 2 11 6,230,606
530299504THCS Vĩnh Hoà http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn 97 5,036 46 31 113 12 16 43 29 6,636,489
630299505THCS Ninh Thành http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn 66 4,144 38 208 479 15 32 3 2 6,118,687
730299506THCS Tân Hương http://ng-thcstanhuong.haiduong.edu.vn 98 6,381 23 4 215 20 5 1 2 6,207,789
830299507THCS Đông Xuyên http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn 17 3,275 29 4 4 6 4 2 20 5,972,208
930299508THCS Ninh Hải http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn 77 2,369 14 4 61 4 4 4 25 6,251,486
1030299509THCS Hồng Dụ http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn 84 4,839 14 6 4 4 15 5 2 6,082,650
1130299510THCS Hồng Thái http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn 36 3,440 129 0 21 46 47 1 2 6,274,250
1230299511THCS Hồng Phong http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn 105 4,520 14 109 258 7 6 6 13 6,179,749
1330299512THCS Kiến Quốc http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn 18 4,323 5 4 9 7 4 2 3 6,348,778
1430299513THCS Hồng Phúc http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn 8 5,106 75 49 159 4 4 2 4 6,092,026
1530299514THCS Tân Phong http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn 52 4,981 21 4 4 4 4 3 4 6,122,084
1630299515THCS Hưng Long http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn 179 6,580 30 55 247 9 5 5 1 6,153,595
1730299516THCS Hưng Thái http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn 93 7,739 210 10 24 38 42 2 4 6,383,317
1830299517THCS Văn Giang http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn 95 6,965 14 3 75 27 9 1 4 6,283,259
1930299518THCS Văn Hội http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn 89 6,478 84 317 755 17 28 4 2 6,227,360
2030299519THCS Tân Quang http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn 94 4,424 6 4 0 4 4 11 17 6,212,125
2130299520THCS Quang Hưng http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn 47 1,872 4 4 4 4 7 1 3 5,727,441
2230299521THCS Hoàng Hanh http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn 30 4,343 7 4 4 4 4 1 2 6,239,248
2330299522THCS An Đức http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn 27 3,693 77 7 7 51 9 6 2 6,047,201
2430299523THCS Hồng Đức http://ng-thcshongduc.haiduong.edu.vn 37 6,687 32 0 115 30 6 3 19 6,350,750
2530299524THCS Vạn Phúc http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn 40 3,785 40 30 90 4 14 1 5 6,063,374
2630299525THCS Ninh Hoà http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn 0 1,498 32 1 0 5 4 2 2 5,836,719
2730299526THCS Nghĩa An http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn 33 5,272 29 16 107 3 4 4 68 6,757,135
2830299527THCS Ứng Hoè http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn 36 5,140 22 23 101 38 13 3 2 6,423,888
2930299528THCS Quyết Thắng http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn 74 2,708 44 68 197 32 4 2 2 6,170,970
3030299529THCS Thành Nhân http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn 96 3,243 349 35 167 48 13 1 3 2,565,888
3130299401TH Ninh Giang http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn 60 5,208 11 11 7 11 4 8 2 521,273
3230299402TH Hiệp Lực http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn 75 3,861 11 12 7 7 4 2 2 424,599
3330299403TH Đồng Tâm http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn 124 5,360 11 11 7 7 4 3 2 464,995
3430299404TH Vĩnh Hoà http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn 84 6,782 0 0 7 7 4 1 1 437,413
3530299405TH Ninh Thành http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn 127 5,986 15 11 7 7 4 2 2 368,470
3630299406TH Tân Hương http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn 50 4,391 11 11 8 7 4 3 3 414,070
3730299407TH Đông Xuyên http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn 170 7,574 0 6 10 72 15 2 3 404,405
3830299408TH Ninh Hải http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn 10 7,571 7 11 7 7 4 2 2 351,153
3930299409TH Hồng Dụ http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn 86 5,504 11 11 8 7 4 6 2 319,415
4030299410TH Hồng Thái http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn 131 4,531 11 11 7 7 4 8 5 406,701
4130299411TH Hồng Phong http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn 60 6,693 46 11 9 7 11 3 4 413,398
4230299412TH Kiến Quốc http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn 124 6,988 11 11 7 7 4 2 2 450,511
4330299413TH Hồng Phúc http://ng-hongphuc.haiduong.edu.vn 59 1,938 11 11 7 7 4 6 13 192,234
4430299414TH Tân Phong http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn 86 7,330 11 11 7 7 4 7 2 462,972
4530299415TH Hưng Long http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn 84 4,998 20 11 2 0 4 1 2 365,389
4630299416TH Hưng Thái http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn 45 4,294 97 11 8 8 5 1 2 429,208
4730299417TH Văn Giang http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn 122 5,504 75 18 115 23 6 4 2 361,641
4830299418TH Văn Hội http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn 56 6,517 11 11 7 7 4 2 3 295,151
4930299419TH Tân Quang http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn 41 4,652 15 11 5 7 9 4 2 343,305
5030299420TH Quang Hưng http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn 150 5,560 11 11 7 7 4 4 2 280,974
5130299421TH Hoàng Hanh http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn 41 7,000 11 11 8 7 4 3 1 382,723
5230299422TH An Đức http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn 77 3,808 19 11 7 7 4 2 4 340,773
5330299423TH Hồng Đức http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn 207 4,581 17 11 7 37 4 1 2 435,872
5430299424TH Vạn Phúc http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn 44 5,946 31 3 12 3 26 5 2 390,316
5530299425TH Ninh Hoà http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn 20 4,031 7 0 0 7 0 5 1 268,053
5630299426TH Nghĩa An http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn 169 5,606 11 11 7 7 4 1 2 424,607
5730299427TH Ứng Hoè http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn 31 7,128 17 11 2 10 29 2 3 405,069
5830299428TH Quyết Thắng http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn 73 6,610 11 11 8 7 4 3 2 352,584
5930299301MN thị trấn Ninh Giang http://ng-mnthitranninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6030299302MN Hiệp Lực http://ng-mnhiepluc.haiduong.edu.vn 14 0 14 1 1 0 6 1 2 115,892
6130299303MN Đồng Tâm http://ng-mndongtam.haiduong.edu.vn 28 0 14 1 1 0 6 1 1 102,344
6230299304MN Vĩnh Hoà http://ng-mnvinhhoa.haiduong.edu.vn 17 0 14 1 1 0 6 1 2 115,012
6330299305MN Ninh Thành http://ng-mnninhthanh.haiduong.edu.vn 27 0 13 1 1 0 6 1 1 102,043
6430299306MN Tân Hương http://ng-mntanhuong.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 2 97,448
6530299307MN Đông Xuyên http://ng-mndongxuyen.haiduong.edu.vn 37 0 13 1 1 0 6 1 2 108,824
6630299308MN Ninh Hải http://ng-mnninhhai.haiduong.edu.vn 15 0 13 1 1 0 6 1 1 101,169
6730299309MN Hồng Dụ http://ng-mnhongdu.haiduong.edu.vn 24 0 16 1 1 0 6 2 1 100,285
6830299310MN Hồng Thái http://ng-mnhongthai.haiduong.edu.vn 13 0 13 1 1 0 6 1 1 102,364
6930299311MN Hồng Phong http://ng-mnhongphong.haiduong.edu.vn 22 0 13 1 1 0 6 1 2 105,686
7030299312MN Kiến Quốc http://ng-mnkienquoc.haiduong.edu.vn 42 0 13 1 1 0 6 1 1 120,641
7130299313MN Hồng Phúc http://ng-mnhongphuc.haiduong.edu.vn 34 0 13 1 1 0 6 1 2 100,844
7230299314MN Tân Phong http://ng-mntanphong.haiduong.edu.vn 40 0 13 1 1 0 6 1 1 103,822
7330299315MN Hưng Long http://ng-mnhunglong.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 1 98,332
7430299316MN Hưng Thái http://ng-mnhungthai.haiduong.edu.vn 31 0 13 1 1 0 6 1 2 106,718
7530299317MN Văn Giang http://ng-mnvangiang.haiduong.edu.vn 27 0 13 1 1 0 6 1 2 97,755
7630299318MN Văn Hội http://ng-mnvanhoi.haiduong.edu.vn 50 0 17 1 1 0 6 1 1 118,866
7730299319MN Tân Quang http://ng-mntanquang.haiduong.edu.vn 24 0 16 1 1 0 6 1 1 100,919
7830299320MN Quang Hưng http://ng-mnquanghung.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 2 96,745
7930299321MN Hoàng Hanh http://ng-mnhoanghanh.haiduong.edu.vn 20 0 13 1 1 0 6 1 3 96,986
8030299322MN An Đức http://ng-mnanduc.haiduong.edu.vn 10 0 37 1 3 0 6 1 1 124,538
8130299323MN Hồng Đức http://ng-mnhongduc.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 2 97,935
8230299324MN Vạn Phúc http://ng-mnvanphuc.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 2 2 95,751
8330299325MN Ninh Hoà http://ng-mnninhhoa.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 1 100,389
8430299326MN Nghĩa An http://ng-mnnghiaan.haiduong.edu.vn 11 0 13 1 1 0 6 1 1 97,603
8530299327MN Ứng Hoè http://ng-mnunghoe.haiduong.edu.vn 17 0 13 1 1 0 6 1 1 99,894
8630299328MN Quyết Thắng http://ng-mnquyetthang.haiduong.edu.vn 53 0 14 1 1 0 6 2 3 107,523
8730299329MN Sao Mai (TT) http://ng-mnsaomai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Tổng số4,861286,0652,3241,3474,585759666252377189,643,870